Tina Modotti par Edward Weston, le regard amoureux



© Edward Weston Estate